ഹോര്‍മോണുകളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച്‌ ലൈംഗിക ജീവിതം സുഗമമാക്കാം- ഈ അഞ്ച് ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ശീലമാക്കൂ

Friday, 18 Feb, 5.36 am

ലൈംഗിക ജീവിതം സുഗമമാക്കാന്‍ പലതരം ചികിത്സകളും നാട്ടറിവുകളും പരീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്.