കോവിഡ് വാക്സീന്‍ സ്ത്രീകളുടെ ആര്‍ത്തവചക്രത്തെ ബാധിക്കുമോ?

Tuesday, 11 Jan, 2.35 am

കോവിഡ് വാക്സീന്‍ എടുത്ത ചില സ്ത്രീകളുടെ ആര്‍ത്തവചക്രത്തില്‍ താത്ക്കാലികമായ ചില
വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടാകാമെന്ന് പഠനം.