പുതുവര്‍ഷത്തില്‍, ഈ ബാങ്കുകള്‍ എഫ്ഡി നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു, പല ബാങ്കുകളുടെയും സേവനം ചെലവേറിയതായി

Tuesday, 18 Jan, 10.58 am

പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്തയുണ്ടെങ്കില്‍, ചില നഷ്ടങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തയും ഉണ്ട്.