രാത്രിയില്‍ കുതിര്‍ത്തുവച്ച 'ഓട്ട്‌സ്' കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്‌ അറിയാം

Saturday, 08 Jan, 8.34 am

വണ്ണം കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരോ ഡയറ്റ് പാലിക്കുന്നവരോ ആകട്ടെ, ഇവര്‍ പതിവായി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഓട്ട്‌സ്.