തലച്ചോറിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും ഓര്‍മ ശക്തി കൂട്ടാനും വാള്‍നട്ട്

Sunday, 09 Jan, 1.15 pm

ധാരാളം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുളള ഒന്നാണ് വാള്‍നട്ട്. തലച്ചോറിന്റെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും ഓര്‍മ ശക്തി
കൂട്ടാനുമെല്ലാം വാള്‍നട്ട് മികച്ചതാണ്.