വെള്ളരിക്കയുടെ ആരോ​ഗ്യ​ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്‌ അറിയാം

Tuesday, 04 Jan, 4.26 pm

വെള്ളരിക്ക കഴിച്ചാലുള്ള ആരോ​ഗ്യ​ഗുണങ്ങള്‍ ചെറുതൊന്നുമല്ല. വെള്ളരിക്കയില്‍ ഉയര്‍ന്ന അളവില്‍ ജലാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.